Услуги на БДФ

Български дарителски форум (БДФ) работи за развиване на филантропията в страната като устойчив механизъм за участие в значими за обществото ни каузи и тяхната подкрепа. БДФ инициира и се включва в процеси за структуриране на подкрепяща дарителите среда, съдейства за качествени дарителски инвестиции с дългосрочно въздействие, целенасочено работи за формиране на положително отношение на обществото към дарителството.

На своите членове БДФ предлага:

Пространство за споделяне на опит, идеи и нови контакти
На събитията на БДФ можете да се срещнете с колеги и в непосредствена среда да обмените опит и потърсите решения на сходни проблеми, както по отношение на управлението на дарителски програми, така и за развиване на филантропията в страната като цяло. БДФ свързва потенциално заинтересовани партньори за реализиране на конкретни идеи.

Обучения
Периодично БДФ разработва обучително съдържание по актуални теми – от структуриране на процеса по създаване на фондации, през планиране и програмиране на дарителски програми, до корпоративно доброволчество и използване на социални медии. Обучителните събития са достъпни за членове на форума, а някои са отворени и към заинтересовани организации извън БДФ. В случаите, в които се заплаща такса участие, обученията са значително по-достъпни финансово от обучения, предлагани от търговски доставчици.

Тематични срещи, дискусионни форуми и други събития
Всяка година БДФ организира тематични срещи с участието на най-добрите български и международни експерти в областта на дарителството. Темите на събитията могат да бъдат планирани по заявка на членовете. БДФ периодично организира и тематични срещи с представители на национални институции и професионални организации.

Доклади, анализи и ресурсни материали
БДФ изготвя анализи и доклади по теми, свързани с развитие на дарителството, както и публикации с насоки и препоръки по специфични теми към заинтересовани дарители. Сред ресурсните материали, които БДФ споделя сред членовете си регулярно, са:

Достъп до международни онлайн издания за развитие на филантропията.

  • Енциклопедия “Дарителството”, създадена от екип учени от БАН и издадена от Български дарителски форум и Американска фондация за България в тритомно издание. Материалите от книжното издание са адаптирани и публикувани и на сайта daritelite.bg

Индивидуална подкрепа
При интерес и конкретно запитване БДФ предоставя експертни услуги за изработване на:

сравнителни анализи за позициониране на дарителска програма;
стратегически документи за развитие на дарителски инвестиции;
оценка и анализ на въздействието от дарителски инвестиции;
планове за разпределение на дарения и др.

БДФ предлага индивидуално консултиране по прилагане на Стандартите за дарителски практики на БДФ и провеждане на периодична самооценка.

БДФ има капацитет да предложи консултации по конкретни въпроси, както и да организира и проведе обучения и мотивационни събития за служителите на компания или фондация по теми, свързани с въвличането на служителите в дарителските програми.

При необходимост и в зависимост от конкретното запитване БДФ може да привлече външни експерти за пълноценно изпълнение на услугата.

Дългосрочни събития и инициативи на БДФ
Утвърдени във времето и общественото пространство са няколко ключови събития и инициативи на БДФ:

Членовете на БДФ, както и външни дарителски организации, са добре дошли за участие и спонсорство на изброените проекти. 

Как да станете член на БДФ?