Стартира конкурсът за набиране на проектни предложения по „Младежка Програма 2009-2013 “ на Български фонд за женитеНазад

В конкурса могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, работещи в обществена полза. Предимство ще имат младежки организации или НПО със структурирани младежки секции и доказан опит в изпълнение на проекти, които насърчават развитието на млади жени и девойки.

Формулярът за кандидатстване и придружаващите документи се изпращат като прикачен файл на ел. поща: gender@fastbg.net до 31 май 2011 г.

Повече информация може да намерите на www.bgfundforwomen.org

Назад