Конкурси и програми


 

УНИЦЕФ и фондация „Заедно в час“ канят ученици и учители да се включат в конкурс за идеи и предложения, които да подпомогнат образованието по права на децата в училище. Конкурсът е част от инициатива за разширяване на възможностите за обучение по права на детето и се осъществява в партньорство с Министерството на образованието и науката. Чрез конкурса организаторите се стремят да разберат актуалните предизвикателства и решения, свързани с правата на децата, които ученици и педагози откриват.

Конкурсът е насочен към ученици и учители в прогимназиален и гимназиален етап. В него може да се участва индивидуално или групово, като екипите могат да бъдат само от ученици, само от учители или смесени.

Крайният срок за кандидатстване е 30 май 2021 г.

Пълен регламент и условия за участие могат да се видят в „Наръчника за участници“.


Български фонд за жените (БФЖ) набира участнички за шестото издание на феминисткия си лагер, който ще се проведе през юли 2021 г. Лагерът “Feminist Boot Camp” е интензивен шестдневен семинар, насочен към овластяване на млади жени и момичета, особено от уязвими групи.

Участничките в лагера ще имат възможност да научат повече за феминистките и джендър теории и течения, за историята на женските движения, да обсъдят проблемите на съвременните жени, (не)равнопоставеността на половете и човешките права, ще се научат да разпознават и противостоят на различните форми на дискриминация. Освен знания, участничките ще придобият и развият практически умения за създаване и изпълнение на проекти, свързани с правата на жените и с постигане на равнопоставеност на половете, с организиране на събития, провеждане на кампании и т.н.

След приключване на лагера участничките, самостоятелно или в екип, ще могат да кандидатстват във вътрешен конкурс за финансова подкрепа за своите проекти в размер до 3000 лева, осигурена от БФЖ.

Участничките в лагера “Feminist Boot Camp 2021: Мечтай смело!” трябва да са на възраст от 16 до 35 години и да могат да отделят 5 или 6 пълни дни през юли 2021 г. Предимство имат жени и момичета от малцинствен произход и/или с увреждания,  ЛБТ+ жени и момичета, момичета и млади жени от малки и отдалечени населени места, преживели насилие.

Кандидатства се с попълнен формуляр ТУК до 23:59 ч. на 30 май 2021 г.

Участието във Feminist Boot Camp 2021 струва 600 лева, които са осигурени от Български фонд за жените. От участничките в събитието се очаква да се включат с вноска от 60 лева.

За въпроси и повече информация пишете на office@bgfundforwomen.org.


Държавни и общински музеи и галерии имат възможност да получат финансова помощ, за да издадат свои печатни материали, свързани с изследването и популяризирането на българското културно наследство. Националният дарителски фонд „13 века България“ обяви сесия за финансово подпомагане на такива проекти.

Фондът ще поеме разходите за отпечатване на съответното издание според актуална оферта от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Общият бюджет на сесията, по която се набират кандидатури, е 22 хил. лв. За финансова подкрепа могат да кандидатстват държавни и общински музеи и галерии на територията на България, когато предметът им на дейност съвпада с целите и дейностите, възложени на Фонда със Закона за НДФ „13 века България“. Документите могат да се изпращат до 17.00 ч. на 31 май 2021 г.  на хартиен носител или сканирани по имейл на адрес: sesia@fund13veka.bg.

Пощенският адрес е:
Национален дарителски фонд „13 века България“
пл. „Проф. Васил Геров“ 1
1421 София

Пълните правила и формулярите за участие в сесията са публикувани на интернет страницата на Фонда. Можете да ги намерите и на страницата на Министерството на културата.


Български фонд за жените (БФЖ) обявява конкурс за финансиране на феминистки проекти с общ бюджет от 100 000 лева. Един проект може да получи най-много 10 000 лв. Срокът за кандидатстване е 23:59 часа на 6 юни 2021 г. Максималното време за изпълнението на проектите е 12 месеца (от юли 2021 г. до юли 2022 г.).

Предимство ще имат проекти, които са насочени към един или повече от следните приоритети :

. насърчаване и подкрепа на лидерството на момичетата и младите жени (16-30 г.);

. повишаване на участието на жените и момичетата в процесите на взимане на решения и в обществения живот;

. икономическа независимост на жените;

. сексуално-репродуктивни права и женско здраве;

. застъпничество за промяна на законодателството/ местните политики, насочени към постигане на равнопоставеност на половете;

. повишаване на обществената чувствителността по темите феминизъм, социални неравенства, равнопоставеност на половете,  дискриминация и насилие, основани на пола;

. създаване на феминистко знание (knowledge production) – изследвания, статии, преводи на текстове, подкасти, образователни видеа и т.н.;

. развитие на женското феминистко движение в страната.

Повече за конкурса, условията и документите за кандидатстване вижте ТУК.


Кметство-Врабево с местното читалище “Христо Ботев – 1911” и фондация „Българска памет“, със съдействието на община Троян и Съюза на българските писатели обявиха четвъртия национален конкурс за разказ, пресъздаващ женски образ в драматични сюжетни обстоятелства. В конкурса могат да участват с един разказ автори, навършили 18 години, пишещи на български език, като потвърдят авторството на изпратените материали с трите си имена, година на раждане, електронна поща и телефон. Задължително изискване е конкурсните произведения да не са публикувани предварително и да не превишават четири страници формат А4, размер 14 пункта, с шрифт Times new roman. Творбите се изпращат на електронен адрес konkurs.albena@abv.bg. до 10 юни 2021 г.

Награден фонд от 3000 лв. ще бъде разпределен между петима лауреати, подбрани от жури. Наградените в конкурса разкази ще бъдат публикувани в четвъртото издание на „Антология Албена“.

Допълнителна информация можете да получите на електронен адрес konkurs.albena@abv.bg или от координатора на конкурса Павел Боржуков на тел. 0884339516.


Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ ще присъди две парични награди на обща стойност 2000 лв. на учители със значителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на химията, както и при създаването на подходяща учебна среда за обучение по химия.

За целта Съюзът на химиците в България със съдействието на Министерството на образованието и науката обяви Национален конкурс 2021. В него могат да се включат преподаватели по химия и опазване на околната среда от системата на училищното образование. Участието може да бъде индивидуално или колективно. Учители, които вече са получили тази награда, нямат право на ново участие в конкурса за срок от пет години.

Кандидатурите се представят на на хартиен и на електронен /СD/ носител. Изискват се препоръки, както и оценка на постиженията на кандидата от директора на училището. С целия пакет от изисквани документи можете да се запознаете ТУК.

Предложенията трябва да бъдат изпратени в срок до 21 юни 2021 г. на адрес: Съюз на химиците в България, ул. „Г. Раковски“ № 108, стая 418, тел. 0878796200; 02-9875812; електронна поща: office-unionchem@mail.bg или vzneytchev@yahoo.com.


Американска фондация за България възобновява ежегодния си конкурс за финансиране на студентски филмови проекти. Със свои идеи могат да кандидатстват студенти в редовна форма на обучение по кино и телевизионна режисура.

От тях се очакват следните документи: автобиография; сценарий; режисьорска експликация; анотация на сценария; бюджет.

На адрес office@afbulgaria.org се приемат и допълнителни документи, които биха подкрепили кандидатурата. Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2021 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на интернет страницата на Американска фондация за България и в социалните мрежи в края на юли 2021 г.


Фондация “Радостина Константинова” обявява постоянен конкурс за грантове за разследване

Фондация “Радостина Константинова” обявява постоянен конкурс за грантове за разследване. Тези грантове ще покриват единствено разходите за разследвания на одобрените кандидатури без хонорари за авторите. Предложените идеи трябва да отговарят на следните критерии – обективност, обществена значимост, вярност към фактите. Моля, изпратете вашите идеи и планирани разходи на следните е-mail адреси:

email@radostinakonstantinova.org
veselint@gmail.com
vasileva@megacommunications.net

Срокът за изпращане е постоянен.