Фондации

Фондации

Американска Фондация за България

Мисията на фондацията е да подкрепя, насърчава и допринася за постижения в образованието, естествените и хуманитарните науки, културата и изкуствата. Повече информация и подробности за проекти и програми вижте на уеб сайта на фондацията.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФОНД „ПРОФ. Д-Р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ, Д.М.”

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” осъществява своята дейност, съобразно поставените цели, в посока подкрепа на уязвими лица от обществото, социална интеграция и личностна реализация, осигуряване на условия и възможности за развитие и реализация на децата и младежите в…

Български фонд за жените

Фондът е българска организация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за  постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация. Повече информация и подробности за проекти…

Обществен борд на TELUS International Europe в България

Общественият борд на TELUS International Europe в България е фондация, която разпределя годишно сумата от 170 000 лева между социалнозначими проекти, разрешаващи проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и околната среда. Проектите биват оценявани и финансирани в зависимост от устойчивостта…

ТРЕЙС ЗА ХОРАТА

Фондация “Трейс за хората“ обединява усилията на всички дружества на „Трейс Груп Холд“ АД в областта на корпоративната социална отговорност. Фондацията подкрепя проекти, които  носят стойност извън комерсиалността, в сферата на науката, образованието, спорта и културата, подкрепя личности и екипи,…

Фондация “Комунитас”

Създадена в края на 2006 г. чрез частно дарение, фондацията има основна мисия да допринесе за устойчиво развитие на гражданското общество в България и да съдейства за европейската интеграция и евроатлантическото партньорство. Чрез програмите си фондацията има за цел да…

Фондация “Светът на Мария”

„Светът на Мария“ е фондация, учредена в обществена полза през февруари 2012 г. в град София от семейството на Мария – млада жена с интелектуални затруднения. Ние вярваме, че всеки човек е ценен ресурс на общността и заслужава шанса да…

Фондация “Биоразнообразие”

Фондацията е неправителствена организация, регистрирана в обществена ползва, която повече от 15 години работи за опазване на биоразнообразието в България и съседните страни. БФБ е активна в пет основни направления: Защитени територии и видове, Зелен пояс и НАТУРА 2000, Образователни…

Фондация “Благотворител”

Фондация „Благотворител” е основана през 2004 г. като организация в обществена полза. Повече от 14 години подпомагаме образованието и професионалната насоченост на младежи, лишени от родителски грижи, настанени в приемни семейства или с нарушено зрение, чрез стипендии за висок успех…

Фондация “Еврика”

Фондация „Еврика” е фондация от класически тип. Тя е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация, юридическо лице по българското законодателство. Вписана е в Централния регистър за осъществяване на общественополезна дейност. Основана е през 1990 година от държавни и обществени организации с…

Фондация “Искам бебе”

Фондация „Искам бебе” подкрепя и активно съдейства при решаване на проблемите с репродуктивното здраве на семействата и несемейните двойки в България. Разпространява информация и знания за проблема „стерилитет” и неговото лечение, с цел повишаване здравната култура на нуждаещите се от…

Фондация “Лале”

Фондация Лале e българска неправителствена организация, основана през 2004 г. с мисия да насърчава социалната отговорност в българското общество като стимулира сътрудничество между гражданското общество, бизнеса и държавата, с цел подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на хората…

Фондация “Св. св. Кирил и Методий”

Работата на Фондацията се основава на принципите на прозрачност и реалистична оценка на индивидуалните постижения. Тя преследва изключително полезни за цялото общество цели: Подпомага популяризирането на постиженията на световния опит в областта на образованието и културата; Действа за постигане на…

Фондация „Елизабет Костова”

Фондация „Елизабет Костова“ е учредена през май 2007 г. с мисия да е да поощрява развитието на съвременната българска литература и да стимулира преводаческото изкуство. Нейните основни цели са: да подкрепя преподаването и професионализацията на творческото писане в България; да…

Фондация „Лъчезар Цоцорков“

Семейната фондация „Лъчезар Цоцорков“, основана през 2019 г., е частна фондация, чиято основна цел е да допринася за благополучието на българското общество, чрез подкрепа за културата и развитие на талантите, насърчаване на иновациите и постиженията в образованието и здравеопазването, както…

ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД ЗА ВАРНА”

Обществен дарителски фонд за Варна системно работи за развитие на местното дарителство в регион Варна. Организацията е учредена през 2012 г. от изявени общественици. Нейното присъствие е важно за града, тъй като тя  дава шанс за много граждански организации и…

Фондация „Радостина Константинова”

Фондация “Радостина Константинова” е създадена на 11 май 2011 година – рождения ден на Радостина Константинова – от близки и колеги на журналистката, една от основателките на Пресгрупа “168 часа” и вестниците „168 часа“, „24 часа“, „Монитор“ и „Политика“. Основната…

Фондация BCause

Фондация BCause е експертна организация, признат лидер с над 20 годишен опит на национално и международно ниво (от 1995 г.). Насърчаваме хора, организации и общности да преобразяват живота, като развиваме дарителството и социалните инвестиции. Предлагаме на хората и компаниите избор…

Фондация Българска Памет

Фондация “Българска памет” е учредена в обществена полза с цел реализация на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската ни принадлежност и равнопоставеност на диалога между културите. Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на…

ФОНДАЦИЯ ГЕОРГИ ЧИЛИКОВ

Фондация “Георги Чиликов” има за цел да открива и развивива млади таланти в областта на математиката и информатиката, както и да предостави научно-методическа, организационна и финансова помощ за участието на националните ученически отбори в състезания и олимпиади. От самото си…

Хабитат България

Хабитат България /Фондация „Подслон за човечеството”/ е национална организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищна проблематика и реакция по време на криза. Организацията популяризира идеята за адекватните жилищни…