Медиен анализ за отразяване на дарителските практики в медиите 2019 г.Назад

Основни наблюдения

В периода януари-декември 2019 г. темата за благотворителността присъства в 48 428 релевантни медийни публикации в традиционни и онлайн издания.

Медийното отношение е предимно неутрално (72% от общото съдържание). Позитивен тон е отчетен в 25% от цялото съдържание по темата. Негативните споменавания от друга страна представляват едва 3% от разговора.

КСО инициативите на различните компании са в основата на позитивния тон, като поради широкия набор от инициативи най-позитивно отразена е категорията „Други“, която включва тези, които не засягат по-големите категории като „Здравеопазване“, „Социална сфера“ и „Култура“ или пък се отнасят до повече от една от тях. На второ място по популярност е здравната сфера, като ключови позитивни теми са кръводаряването и дарение за болници.

Водещи в отразяването са публикации за кампании на индивидуални лица. В този обем се включват всички DMS кампании за набиране на средства за лечение на болни хора и деца, имащи нужда от скъпоструващо лечение в страната или чужбина, както и инициативи, свързани с дарения за църкви.  Второто място е заето от НПО, което свидетелства за тяхната висока активност през изминалата година, когато става дума за благотворителни кампании.

През месец декември се регистрира най-високият брой споменавания за годината. До голяма степен това се дължи на коледните празници, като традиционно с тяхното наближаване се дава старт на множество благотворителни инициативи. Очаквано сред най-силно отразените кампании в медийното пространство е „Българската Коледа“ под патронажа на президента на Републиката.

Пълния текст на медийния анализ за отразяването на дарителските и КСО практиките в медиите през 2019 г. можете да прочетете ТУК

 

Медийният анализ е разработен в рамките на проект „Дарителство за промяна“, изпълняван от Български дарителски форум, с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че настоящата публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.

Назад