Как да стартираме организация за венчър филантропия или инвестиционен фонд за социално въздействиеНазад

Източник: evpa.eu.com

Сдруженията с нестопанска цел имат все по-голям интерес към венчър филантропията (Venture Philanthropy, VP) и социалните инвестиции (Social Impact Investment, SII). Базирайки се на Ръководството на EVPA за учредяване на организация за венчър филантропия (VPO) или фонд за социално въздействие, направихме анализ на използваните методи за ефективното им реализиране.

Разяснение на терминологията за онези, които тепърва навлизат във VP

Европейската асоциация за венчър филанторпия (EVPA) насърчава подхода за социално въздействие посредством венчър филантропията. VP предоставя финансиране, организационна подкрепа и управление на въздействието за социални предприятия и организации, чрез които да повиши ефективността им и социалното въздействие, което те постигат с работата си.

VP включва както грантово финансиране, отнасящо се до безвъзмездни дарения за граждански организации, така и социални инвестиции с цел осигуряване и използване на капитал за генериране на социална и финансова възвращаемост; насочени към оказване на социално въздействие с очакване за известна финансова възвращаемост (или запазване на капитала).

Какво да имате предвид при стартиране на VP/SII?

Нестопанските организации участват във VP/SII по различни начини.

Макар че се намира в началото на своето развитие, изследване на неотдавна публикувания доклад на Amplify относно влиянието на инвестиционния пейзаж сред международните неправителствени организации (INGO) установи, че социалното инвестиране е по-голямо като обем от традиционно отчитаното и нараства все повече (https://www.insidengo.org/sites/default/files/amplifyreport.pdf). Докладът съобщава, че инвестиционните фондове, управлявани или учредените от INGO, включват повече от 545 милиона щатски долара активи.

За по-големи, международни организации с нестопанска цел

Насочени към постигането на по-силно въздействие, по-големите международни организации с нестопанска цел изследват и реализират решения за социално инвестиране сред широк диапазон от географски райони, програмни области и очаквания за възвращаемост.

В този случаи те са склонни да инвестират посредством фонд или директно в социални предприятия. Членовете на EVPA, поели подобен ангажимент, са Cordaid и Oxfam.

По-долу ще намерите основни насоки, ако искате да стартирате собствен фонд.

Моделът на финансиране

В много европейски държави данъчните и правни разпоредби разграничават грантовото финансиране от инструментите, установяващи право на собственост, поради което правната структура на вашата организация или фонд трябва да вземе предвид тези ограничения.

Грантовото финансирането обикновено се извършва от благотворителни организации. Други видове финансиране обаче в различните държави могат да бъдат в конфликт с благотворителения статут въпреки факта, че основната цел на тези инструменти може да бъде социална. Изборът на инструменти в много случаи ще повлияе на правната и данъчната структура на VPO и се препоръчва да се потърси съвет от специалист преди включването им.

Като цяло, когато основната дейност на VPO е предоставяне на грантове, тя обикновено се създава като фондация. Ако основно инвестирате в социални предприятия, обикновено се учредява като фонд (или фондова структура), за да преследва финансови и социални цели. Фондовете могат да бъдат ограничени във времето или постоянни. Кой срок ще изберете, зависи до голяма степен от това кога инвеститорите ви ще искат или очакват финансова възвращаемост.

Някои организации се насочват към смесени структури, които включват както фондове, така и фондации (с грантови схеми за подкрепа). Noaber Foundation в Холандия и BonVenture в Германия например имат фондации, които предоставят грантове, но и средства за инвестиции, като по този начин предлагат по-голяма степен на гъвкавост.

Назначаване на изпълнителен директор и екип за управление

Ръководството препоръчва да започнете с малък екип, обикновено от един до четирима души. Ако вашият персонал има опит в гражданската сфера и/или тази на неправителствените организация, те вече ще притежават задълбочени познания в областта на социалните проблеми, в който случай се препоръчва да наемете членове на екипа с по-голям бизнес или финансов опит. Обратно, ако екипът разполага с повече опит в бизнес сферата, важно е той да обогати знанията си в областта на социалния пазар и належащите въпроси, т.е. обикновено чрез специализиране в конкретен социален сектор, в източниците и инструментите за финансиране, както и в правна и регулаторна среда.

Управителен съвет (Борд)

При стартиране ролята и съставът на Управителния съвет (Борда) ще бъдат силно повлияни от нуждите на организацията. Членовете на Борда се очаква да помогнат в PR-а, набирането на средства или да предложат специфични умения, опит и знания, които могат да помогнат за разрастването на организациите, в които се инвестира. В дългосрочен план Бордовете ще поемат по-традиционните роли на управление и мониторинг, типични за компании или организации с дългогодишен опит.

Като цяло, ангажирането на Борда ще бъде ключово за вашия успех при учредяването: уверете се, че сте избрали членове на Борда с необходимото време и отдаденост на организацията и с подходяща комбинация от опит  в стопанския и социалния сектор.

Управление

Взимането на инвестиционни решения може да бъде осъществено от Управителния съвет и/или Инвестиционния комитет. Това до голяма степен зависи от уменията и опита на хората респ. в Борда или Инвестиционния комитет. Като цяло, по време на началната фаза, когато вашата организация е в режим на обучение по отношение на вземането на инвестиционни решения, Бордът вероятно ще действа като Инвестиционен комитет за окончателно одобрение на инвестициите. По този начин дейността ви ще бъде в съответствие с търсените от вас общи цели и въздействия. Въпреки това, с развитието на фонда, могат да се разработят по-сложни алтернативи на Инвестиционните комитети.

Набиране на капитал

В социалния сектор лицата, осигуряващи капитал, се ръководят от разума и емоциите си. Те ще бъдат мотивирани да ви подкрепят сърдечно, но в същото време ще бъдат силно повлияни от разумната преценка за правдоподобността на вашия план и вероятността да постигнете договорените цели.

Установихме три фактора за успех при набирането на средства:

  • Уверете се, че имате ясна представа за това, което възнамерявате да постигнете с капитала: т.е. да можете добре да обясните как ще бъдат инвестирани парите; кои области ще бъдат приоритизирани; какви ще бъдат общите социални въздействия; как ще успеете да постигнете целите си.
  • Осигурете ясна структурна и инвестиционна стратегия: ще трябва да обмислите как фондът ще се поддържа с течение на времето, формулирайки навременно възможностите за стимулиране на финансовата устойчивост.
  • Доверие, увереност и способност за постигане на визията: личният опит на основателя ще бъде от решаващо значение, както и екипът, който ангажирате.

Организации с нестопанска цел като съинвеститори

С техния експертен опит в областта на програмите, познаване на местния и културен контекст и ключовото разбиране на потребностите на подкрепяните хора, международните нестопански организации имат множество роли в цялата VP екосистема.

Това ги прави силни съинвеститори. Съвместното инвестиране може да бъде важна част от инвестиционната стратегия на VP организациите. Това представлява отличен начин за набиране на средства за дейности, свързани с VP, и може да е по-лесно от набирането на средства за собствения ви фонд.

Съинвестирането налага ключови съображения. Някои организации биха могли да поискат от съинвеститорите да заплатят такса за управление на инвестицията – да споделят оперативни разходи. Това често е трудно за договаряне. Съвместното инвестиране може да бъде рисковано, особено ако съинвеститорите нямат сходни цели. Има няколко случая, свързани с трудностите, възникнали през инвестиционния период, когато чисто финансови съинвеститори се отказаха от инвестиция, която имаше успех от гледна точка на социалното въздействие, но не генерираше желаната финансова възвръщаемост – принуждавайки изтеглянето на бизнес инвестирането и обричайки на провал социалния инвеститор.

Поради тази причина, дори ако нестопанските организации и VPOS споделят преимуществено първия подход на социалното въздействие, се препоръчва преди поемането на ангажименти към съинвеститорите, двете страни да приведат в съответствие стратегията и целите, финансовите компромиси и плановете за оттегляне.

Организации с нестопанска цел като партньори за предоставяне на нефинансова подкрепа

Предоставянето на нефинансова подкрепа играе ключова роля за развитие на модела за VP, тъй като е от първостепенно значение да се помогне на организациите да постигнат и да поддържат ефективно обществено въздействие. EVPA определя това като „услуги за подкрепяните с цел увеличаване на тяхното социално въздействие, организационна и финансова устойчивост”, наричани понякога с термина „изграждане на капацитет”. Подкрепата може да се изразява в стратегическо консултиране, наставничество, менторство на главния изпълнителен директор или мениджърския екип, предлагане на достъп до мрежи или подпомагане на финансовото управление, приходната стратегия или управлението.

Предоставянето на (нефинансова) програмна подкрепа е ключово за укрепването на нестопанските организации. Чрез осигуряване на контакти, опит в набирането на средства, експертни знания в сектора и измерването на въздействието нестопанските организации имат уникалната способност да помогнат на социалните предприемачи и/или партньори да извлекат тази ключова полза.

В Ръководството ни EVPA очерта важни насоки. Те включват:

  1. Определете вашата Теория на промяната (социалната промяна, която искате да постигнете чрез инвестиционната си стратегия) – тя е важна и ще ви помогне при преценката на видовете нефинансова подкрепа, която можете да предложите,
  2. Уверете се, че имате екип с необходимите умения за предоставяне на основната нефинансова подкрепа;
  3. Прецизно определете срокове, етапи и цели;
  4. Идентифицирайте смислени партньорства и мрежи;
  5. Осигурете системен мониторинг и оценка на финансовата подкрепа, която предлагате.

Материалът е преведен от Христина Кирианска, стажант на БДФ. Пълния текст можете да намерите тук

Назад