Фондация „Партньори-България“ организира обучение за фасилитатори по кооперативно планиране в община СливенНазад

Фондация „Партньори-България“ организира обучение на тема „Фасилитиране на процеса на кооперативно планиране за засилване ролята на общинските (областни) детски съвети и превръщането им в активен фактор при вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище“.

K2-e1441007588424В периода 08-09.10.2015 г., в град Сливен, в рамките на проект „Засилване ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно ниво“ фондация „Партньори-България“ организира обучение за фасилитатори по кооперативно планиране. Основна цел на проекта е развитие на капацитет сред местната общност за изграждане на партньорство между децата и възрастните и засилване детското участие в процеса на вземане на решения по актуални проблеми на децата на общинско и областно равнище.

Обучението има за цел да запознае обучаваните с принципите и подходите за фасилитиране на процеса на кооперативно планиране и да развие нужните умения за прилагане на технологията и техниките за фасилитиране при провеждането на 6-месечен приложен процес на кооперативно планиране.

На последващи редовни ежемесечни срещи представители на детските съвети и представители на ключовите заинтересовани страни /представители на общинска и областна администрации, общински съветници, представители на отдели за закрила на детето, родители, представители на НПО, работещи по въпросите на детското участие, представители на други младежки структури и т.н./ ще работят заедно за решаването на важни проблеми в града и региона, като постигат консенсус в планирането и постигането на своите съвместни дейности.

Фондация „Партньори-България“ е съосновател на Партньори за демократична промяна – международна асоциация със седалище в Брюксел регистрирана през 2006 г. Мрежата на Партньори за демократична промяна се състои от двайсет независими, местно регистрирани организации в Европа, Северна и Южна Америка, и Близкия изток, които работят за развитието на гражданското общество и доброто управление и насърчават култура на промяна и решаване на конфликти по целия свят.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени  организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

EEA_Grants_JPG_4642_1Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Партньори-България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

„Проектът “Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  www.ngogrants.bg  

     

Назад