БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФОНД „ПРОФ. Д-Р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ, Д.М.”Назад

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” осъществява своята дейност, съобразно поставените цели, в посока подкрепа на уязвими лица от обществото, социална интеграция и личностна реализация, осигуряване на условия и възможности за развитие и реализация на децата и младежите в България, да предизвика публичен интерес към духовните ценности, нагласите и моделите на поведение на децата; екологично образование и възпитание.

С цел смекчаване на негативните последици от финансовата криза при нискодоходните групи и хората в неравностойно положение, Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” организира обществени трапезарии по програма на Министерство на труда и социалната политика. През зимните месеци на годината, лица без доходи и близки, които да се грижат за тях, скитащи и бездомни лица получават безплатен обяд.

Проектът осигурява подкрепа при издръжката на уязвими лица и техните семейства или домакинства. Допринася за физическото оцеляване на лица, чийто минимални доходи са недостатъчни да покрият потребности от жизнено важно значение – храна, лекарства, отопление и др. консумативи. Повишава се доверието на хората към държавата, синдикатите и неправителствените организации, които осигуряват реализацията на проекта.

От 1998 г., Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” търси пътища за подобряване живота на деца лишени от родителски грижи. Изплащат се месечни стипендии на деца, които са загубили родителите си при трудова злополука. При завършване на средно образование, подпомаганите деца получават еднократна помощ за закупуване на официални абитуриентски облекла.

Децата, лишени от родителски грижи се нуждаят от внимание и подкрепа, от усещането, че не са забравени и има кой да се погрижи за тях. Подпомагайки тези деца, които съдбата е ощетила, Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” им дарява надежда, самочувствие и увереност, необходими за тяхната интеграция в обществото и превръщането им в активни, достойни граждани, адекватни и конкурентноспособни на пазара на труда.

С оглед социалната насоченост на Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” са провеждани благотворителни кампании в помощ на пострадали при драматични събития в страната.

Благотворителния фонд работи за изграждане и утвърждаване на духовните ценности в децата. Стремежът ни е да дадем своя принос за ранното откриване на таланта в децата, да насърчим развитието на техните качества и умения, да отворим очите им за красивото, за да могат нашите деца да израстнат в една по-духовна, по-толерантна и по-красива среда, в която да изградят своя стойностна ценностна система.

От 2001 г., всяка година се провежда Детски етнофестивал с международно участие „Децата на Балканите – с духовност в Европа!”. Фестивалът е посветен на 1 юни – Международен ден на детето. Основната идея на етнофестивала е съхраняване на автентичнета култура на етносите и нейносто отражение в общото европейско културно пространство. На фестивалната сцена се представят деца от различни етноси и националности. Участват изпълнители от територията на цялата страна и чуждестранни участници от Румъния, Сърбия, Македония, Турция, Босна и Херциговина, Хърватия, Полша, Молдова и др. Детският празник не само предоставя възможност за творческа изява и развитие на талантливи деца, а и учи децата на взаимно уважение, толерантност и партньорство.

Реализирани са и конкурси за детско творчество в направления: живопис, иконопис, керамика и есе.
Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.”подкрепя уязвими лица, нуждаещи се от грижа и помощ. Насърчава дейности в областта на културата, толерантността, духовността, съхраняването на фолклора и традициите, развитието на класни и извънкласни занимания, които да направят училището по-интересно и привлекателно за децата.
Сдружение с нестопанска цел „Да запазим децата” функционира от 15 октомври 1997 г., когато е вписано в регистъра на Софийски градски съд, под фирмено дело 4149/1997 г., с Председател на Управителния съвет – проф.д-р Желязко Христов, д.м.

От 2008 г. сдружение „Да запазим децата” е вписано в Централния регистър при Министерство на правосъдието за осъществяване на общественополезна дейност.

Наименованието на сдружението беше променено на „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.”, на основание решение от 18.02.2011 г. на Общо събрание, в памет на проф. д-р Желязко Христов, д.м. – лидер на КНСБ и Председател на УС на сдружението до 2010 г.

Повече информация можете да видите на страницата на фонда.

 

 

Назад