Дарителите и даренията през 2009 и 2010 по данни на НАПНазад

Преглед  на данните от Националната агенция по приходите за дарителите, използвали данъчни облекчения по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закон за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2009 и 2010 година.

Преглед на данните от НАП за дарителите, PDF, (740 KB).

Назад