Министерството на финансите предлага да се премахнат данъчните облекчения за дарениеНазад

Миналата седмица на сайта на Министерството на финансите и в медиите беше разпространена информация за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за местните данъци и такси. Предложените изменения рязко ограничават списъка с лицата и организациите, чиито дарители могат да ползват данъчни облекчения за своите дарения. Изключените лица и организации са:

1.Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност;

2.Здравни и лечебни заведения;

3.Специализирани институции за предоставяне на социални услуги;

4.Специализирани институции за деца, както и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;

5.Бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;

6.Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания;

7.Лица, пострадали при кризи по смисъла на Закона за управление при кризи, или техните семейства;

8.Ученици и студенти в български училища за учредените и предоставените им стипендии за обучение;

9.Фонд “Енергийна ефективност”;

10.Комуни за лечение на наркозависими, както и наркозависими лица за тяхното лечение.

С тези промени държавата на практика премахва всякаква данъчна подкрепа за организациите, регистрирани в обществена полза и по този начин заличава разликата между данъчните режими на организациите в обществена полза и на тези в частна полза. Логиката на промените е необяснима – те стесняват обхвата на сферите на дарителска подкрепа и изкуствено насочват дарителите единствено към помощ за хуманитарни цели, което е отминал етап в благотворителността не само в повечето европейски държави, но и в България.

Група организации, сред които Българският център за нестопанско право, Българският дарителски форум, Български форум на бизнес лидерите, фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право”, фондация „Работилница за граждански инициативи”, фондация „Помощ за благотворителността в България”, Център за култура и дебат „Червената къща” и „Каритас България”, стартират Кампания за запазване на данъчните облекчения за дарения. Целта на кампанията е отхвърлянето на предложените промени, като тя ще обхване широк кръг заинтересовани страни, включително Министерството на финансите, Министерския съвет, Народното събрание на Република България, Европейския парламент, неправителствени организации, компании и медии.

Може да подкрепите кампанията като подпишете петиция на адрес: http://www.bgpetition.com/zapazvane-na-danuchnite-oblekchenia-za-darenia/index.html

Назад