Конкурси и програми

 

До 28 февруари училища от цялата страна могат да изпращат мотивации за участие в петото юбилейно издание на инициативата „Журналисти в училище“. Известни български журналисти, свързани с наградите „Валя Крушкина – журналистика за хората“ отново ще влязат в класната стая, за да дадат отговор на ученическите въпроси.

Фокусът в петото издание на инициативата е повишаване на медийната грамотност подрастващите. А приоритетно ще се разглеждат кандидатури от училища от по-малки населени места в страната, където достъпът до качествен информационен ресурс е ограничен.

Кандидатстването става чрез изпращане на попълнен формуляр за кандидатстване на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org  в срок до 28 февруари. Формулярът за кандидатстване, както и указания са достъпни на сайта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) тук.

Училищата, които ще участват в инициативата ще бъдат израни по следните критерии: мотивация за участие;  проявен интерес от страна на учениците; брой ученици, заявили участие в срещата; Брой жители на населеното място, където се намира кандидатстващото училище (под 100 000 души); предварително планиране на срещата. По места срещите с журналистите ще се проведат в периода: 1 март 2018

 


По повод Международната кампания на ООН „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“ (25 ноември – 10 декември) и на Международния ден за борба с насилието над жени (25 ноември), Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на проекти, насочени към превенция и преодоляване на насилието над жени и момичета и домашното насилие.

Приоритети
– Превенция на насилието над жени и момичета;
– Преодоляване на насилието над жени и момичета и подкрепа на жертви на насилие, основано на пола / домашно насилие;
– Повишаване на чувствителността и информираността на обществото по теми като форми на насилие, основано на пола; насилие над жени и момичета; домашно насилие;
– Промяна на обществените нагласи спрямо темата “насилие над жени” в България и намаляване на обществената стигма към преживелите насилие

Бюджетът на настоящия конкурс е в размер на 22 000 лв., с които ще бъдат финансирани проекти с максимален бюджет до 2 500 лева. Кандидатстването ще бъде отворено до 23:59 часа на 5-и януари 2018 г.

Допустими за финансиране са проекти с широк спектър от дейности, като водещ принцип е да са насочени към превенция и борба с насилието над жени и момичета.

Подобни дейности (но не само) могат да са:
– Превенция на насилието над жени и момичета чрез информационни кампании, обучения по джендър таматика на млади хора, лобиране и застъпничество за законови промени, създаване на видеа и документални филми и т.н.;
– Пряка подкрепа на пострадали от насилие чрез психологически или юридически консултации, подобряване на условията в кризисните центрове, работа с извършители за предотвратяване на повторно насилие и т.н.;
– Инициативи, събития, кампании и други, целящи да повишат информираността и чувствителността на обществото по проблема с насилието над жени и момичета и домашното насилие.
– Инициативи за промяна на нагласите към преживели насилие в местни общности; – Дейности, насочени към повишаване капацитета на медии за отразяване на проблематика и събития, свързани с насилие над жени и момичета;
– Лобистки и застъпнически дейности за законодателни промени, свързани с ратификацията на Истанбулската конвенция от страна на България.
– Други дейности, свързани с приоритетите на настоящия конкурс.

Срокове:
– 25 ноември 2017 г. – 5 януари 2018 г. – набиране на проектни предложения;
– 15 януари 2018 г. – обявяване на одобрените за финансиране организации;
– 15 – 22 януари 2018 г. – сключване на договори и финансиране;
– февруари – юли 2018 г. – изпълнение на проектите, мониторинг и оценка от страна на БФЖ;
– юли – 10 август 2018 г. – отчитане на проектите.

Критерии за участие
В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза.

Проектите на всички кандидатстващи организации трябва да съответстват на темата на конкурса и поне на един от приоритетите. Окуражаваме кандидатите да заложат на интерсекционален и инклузивен подход, както и да се фокусират върху реално овластяване на целевите групи на проектите.

Критерии за оценка
– Административно съответствие с изискванията на конкурса – попълнен и оформен формуляр според изискванията; приложена подписана Декларация.
– Връзка на проекта с темата и фокус върху поне един от приоритетите на настоящия конкурс.
– Реалистичност на заложените цели и очакваните резултати.
– Реалистичност на бюджета и баланс между административните разходи и разходите за изпълнение на дейностите.
– Капацитет и/или потенциал за изпълнение на проекта (насърчава се кандидатстването на новорегистрирани организации).

Проектите ще бъдат оценявани от екипа на БФЖ и от външни експерти.

Документи за кандидатстване:
Име на конкурс (попълва се във формуляра): Конкурс за подкрепа на проекти, насочени към превенция и преодоляване на насилието над жени и момичета:
– Формуляр за кандидатстване (изтегли в doc формат);
– Декларация за достоверност (изтегли тук)

Допълнителна информация – всички одобрени организации сключват договор с Български фонд за жените, а след приключване на проектите, в срок до 10 август 2018 г. организациите предоставят наративен и финансов отчет по образци и указания, които ще получат от БФЖ допълнително. Подкрепата на Български фонд за жените трябва да бъде отразявана във всички комуникационни дейности и материали, според условията в договора.

При недостатъчен брой кандидатстващи организации или одобрени проекти, Български фонд за жените си запазва правото да преразпредели бюджета за финансиране, както и да промени сроковете на конкурса.

Документите изпратете до 23:59 ч. на 5 януари 2018 г. на ел. поща: office@bgfundforwomen.org.
За допълнителна информация и въпроси – тел. 02 986 47 10.

 


Български фонд за жените (БФЖ), с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за обществени фондации (Global Fund for Community Foundations), обявява конкурс за финансиране на проекти за работа и подкрепа на бежанците/бежанките и мигрантите/мигрантките в България, както и социалното им включване в и приемането им от местните общности в страната.

Общата стойност на конкурса е 20 000 лв. като максималното финансиране на проект е до 2 000 лв. Крайният срок за получаване на проектните предложения е 11 декември 2017 г., до 23:59 ч.

Настоящият конкурс има следните приоритети:

– Работа с местни общности с цел разбиране на проблема с бежанската и мигрантската криза и формулиране на възможни решения;
– Социално включване на бежанците и мигрантите в местните общности;
– Промяна на обществените нагласи спрямо бежанците и мигрантите в България;
– Промяна на образа на бежанците и мигрантите в медийната публичност от негативен към позитивен.

Конкурсът има за цел да адресира още и специфичните нужди на жените и децата бежанци, които съставляват повече от половината от бежанския/миграционния поток и са особено уязвими и заплашени от специфични видове насилие и трафик на хора.

Още за конкурса – документи и критерии
Срок – до 26 ноември 2017 г.

 


„БАКБ Предизвикателство“ е  програма на конкурсен принцип за подкрепа на предприемачи в начален етап на развитие, с фокус върху “зелени” и устойчиви инициативи.

25 000 лв. е безвъзмездното финансиране, осигурено от Българо-американска кредитна банка за награден фонд на най-добрите бизнес идеи. Програмата е създадена от Център „Ринкър“ към Фондация BCause, в партньорство с Българо-американска кредитна банка.

БАКБ Предизвикателство ще предоставя възможност на предприемачи в начален етап на развитие да получат подкрепа за своята идея, да изработят жизнен бизнес модел и да създадат своя първи бизнес план. Участниците ще бъдат обучавани по съвременна методика, разработена от лекторите на Ринкър център и доказала своята ефективност във времето. Много ценни в програмата са практическите обучения, срещите с предприемачи, взаимната подкрепа между участващите екипи.

Търсените бизнес инициативи могат да се развиват в едно или няколко от следните направления: устойчива градска среда; „зелени“ продукти, процеси, технологии; платформи, подкрепящи устойчиви продукти и производителите им; ефективно използване на суровини/материали и рециклиране; образование и други услуги, свързани с устойчивост; устойчиво земеделие; туризъм, развиван по устойчив начин; иновации.

За участие могат да кандидатстват хора и екипи с добри идеи за бизнес, свързани с темата на конкурса, както и микро, малки и средни предприятия с по-малко от три приключили финансови години.

Кандидатстването става само с кратко описание на бизнес идея и попълване на онлайн формуляр. Авторите на избраните идеи ще бъдат поканени на събеседване. За участие в програмата ще бъдат одобрени до 30 участника.

Научете повече!


 

SEEDplus – нова възможност за стартиращи млади предприемачи на фондация BCause

През 2017 и 2018 г. Фондация BCause ще предоставя консултантска помощ на стартиращи млади предприемачи, които биха искали да обменят опит с колеги от техния бранш в страни от Европейския съюз. Проектът SEEDplus се финансира от програма „Еразъм за млади предприемачи“ на Европейската комисия.

От подкрепа по проекта могат да се възползват социални предприемачи, лидери на нестопански организации и IT предприемачи, които могат да се свързват както помежду си, така и с по-широката група на традиционни предприемачи. В унисон с европейските директиви, приоритет на проекта е и да помогне на предприемачи между 18 и 35 години и жени-предприемачи.

Повече информация – на сайта на фондацията.


Фондация „Радостина Константинова“ обявява постоянен конкурс за грантове за разследване

Фондация „Радостина Константинова“ обявява постоянен конкурс за грантове за разследване. Тези грантове ще покриват единствено разходите за разследвания на одобрените кандидатури без хонорари за авторите. Предложените идеи трябва да отговарят на следните критерии – обективност, обществена значимост, вярност към фактите. Моля, изпратете вашите идеи и планирани разходи на следните е-mail адреси:

email@radostinakonstantinova.org
veselint@gmail.com
vasileva@megacommunications.net

Срокът за изпращане е постоянен.

 


Google ще подкрепя НПО в България

FRGIОт 1 септември Google дава възможност НПО в България да получат безвъзмездно достъп до продуктите на компанията като Ad Grants, YouTube for Nonprofit, Google Apps.

Цели Да се спестят технологичните разходи на НПО и се подобри ефективността им при работа в мрежа и комуникация. Фондация Работилница за граждански инициативи подкрепя програмата и валидира кандидатурите за България по международно приети стандарти.

Конкурсът е текущ. Информация и насоки за кандидати вижте на сайта на ФРГИ.