Членство в БДФ

Как се става член на БДФ?

Форумът има две активни групи членове:

Редовни членове

Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или стопански организации, както и чуждестранни донори, които: предоставят целево финансиране в размер не по-малко от 5 000 евро годишно за последните три години, включително и текущата и приемат и съблюдават Етичния кодекс, приет от БДФ.

Съгласно решение на Общото събрание на Български дарителски форум от 08.07.2009г. членския внос за НПО е в размер на 500 лв. годишно. Членският внос за компании е в размер на 1500 лв. годишно.

Членове със статут на Наблюдатели

Организации, чуждестранни донори и индивидуални дарители, поканени от Управителният съвет да участвуват в работата на Форума. Наблюдателите приемат и съблюдават Етичния Кодекс, приет от БДФ.
Съгласно решение на Общото събрание на Български дарителски форум от 08.07.2009г. членския внос за членове със статут на наблюдатели – 300 лв. годишно.
Необходими документи за кандидат членове:

 

За въпроси или необходимост от допълнителна информация, свържете се с нас.