Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“Назад

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ е създадена през ноември 2012 г. от Общински съвет Русе и от тогава до днес е катализатор на новаторски идеи в областта на културата, изкуството, науката, образованието, новите технологии, гражданското общество и спорта.

От 2014 г. Фондацията работи в две основни направления, за чиято цел са създадени два фонда:
• Фонд „Лицата на Русе“ – за подпомагане на лица с изявени дарби в Община Русе
• Фонд „Местни инициативи“ – за организиране и подкрепа на местни инициативи, като периодично се организират конкурси за проекти, чиято цел е да се селектират най-оригиналните идеи, в синхрон с поставените цели.

Данните за последните четири години показват, че с подкрепата на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ 380 таланти в различни сфери на обществения живот са получили възможност за изява и развитие, реализирани са 703 събития с 40 471 активни участници от страната и чужбина. Те са привлекли публика от над 100 000 души годишно. Подпомогнати са общо 188 проектни екипа и са реализирани 2 483 творчески продукта.

Кампанията „Русе – град на свободния дух“ продължава и през 2018 г. с реализирането на проекти в областта на културата, изкуството, науката и образованието, съхранението на културно-историческото наследство и спорта. Амбицията ни e да лансираме превръщането на Русе в „град на свободния дух“ като споделена кауза за всички русенци.


Интервю с Елена Минкова, изпълнителен директор на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“

 

 

 

 

 

 

Как и защо беше създадена фондацията „Русе – град на свободния дух?

Фондацията е създадена през ноември 2012 г. от Община Русе. В основата на дейността й стои изграждането на устойчиви партньорства между държавни и общински културни и образователни институции, читалища, неправителствени организации, творци и изобретатели, медии и представители на бизнеса. Заедно обединяваме усилия в търсене на най-оригиналната, най-уникалната и най-красивата идея, която ще допринесе хората в Русе да се чувстват свободни да творят и да се забавляват, а мечтите им да се превръщат в реалност.

Последните пет години преминаха в стимулиране и подкрепа на местните таланти за изява на национално и международно ниво, организиране и подкрепа на иновативни събития, които надхвърлят утвърдените мащаби, създаване на междусекторни партньорства и обединяване на русенци.

От 2014 г. Фондация „Русе – град на свободния дух“  работи в две основни направления: подпомагане на лица с изявени дарби в Община Русе и организиране и подкрепа на местни инициативи. За целта са създадени два фонда – „Лицата на Русе“ и „Местни инициативи“ и периодично се организират конкурси за проекти, чиято цел е да се селектират най-оригиналните идеи, в синхрон с поставените цели и задачи.

Какъв е моделът, по който е структурирана фондацията – каква е ролята на община Русе в създаването и функционирането й? И как се финансирате – много добър пример   сте на фондация, която залага на публично-частни партньорства.

Съгласно Учредителния акт на Фондация „Русе – град на свободния дух“ върховен орган на управление е Общински съвет Русе. Той утвърждава насоките на работа и бюджета на фондацията. Всяка година община Русе отпуска средства от своя бюджет в размер на 100 000 лв.  Наш стратегически партньор е Фондация „Еконт“, които отделят за съвместната ни кауза около 100 000 лв. годишно.

Представители на бизнеса от Русе и страната, частни съдебни изпълнители, нотариуси,  русенци приеха кампанията „Русе – град на свободния дух“ като своя кауза и отделят средства за реализиране на определени инициативи и събития. В резултат на постъпилите средно около 30 дарения на година, над 50% от бюджета на Фондацията през последните години се формира от частно финансиране.

Кои са сферите, които фондацията подкрепя и защо именно те са ваш приоритет?

Фондация „Русе – град на свободния дух“ работи в няколко сфери. Това са култура, изкуство, образование, наука, нови технологии, масов спорт.  Екипът се е фокусирал главно върху идентифицирането и подкрепата на млади таланти от Русе, тъй като именно те са най-добрите посланици на града и страната пред света. Смятаме, че талантът трябва да се насърчава и да се даде възможност той да бъде разгърнат в целия си потенциал.

Основната ни мисия е да съдействаме за развитието на културните и творческите индустрии в региона, за подобряване на статута на творците чрез създаването на творческа мобилност и тяхната успешна реализация.  Другата ни основна мисия е насърчаването на обмена на знание и подкрепа за развитието на новите технологии. По реализирането на тази кауза работим съвместно с Фондация „Еконт“. Фокусът е върху обединяването на различни организации и институции в намирането на решения, които носят дългосрочна полза за възможно най-много хора.

Подкрепяме развитието, прилагането и обучението в използването на новите технологии, защото така увеличаваме потенциала на нашите възможности в полза за обществото. И не на последно място Фондацията подкрепя и инициативи, които насърчават активния и здравословен начин на живот на русенци.

За миналата 2017 г. имате близо 35 частни дарители – как ги убеждавате да дарят именно за вашите каузи и как успявате да ги задържате като дарители?

Набирането на дарения е един доста сложен процес, който пряко е свързан с емпатия и очаквания. Какво ще получи в замяна дарителят? Дали това ще е популяризиране на неговия принос или просто е убеденост, че така ще бъде полезен на хората и на града, в който живее и за който работи. Според мен участието в подобен род мисии е въпрос на мислене, на светоглед на бизнесмена и разбира се – на възможности.

Основна пречка за привличането на повече съмишленици от страна на бизнеса е днешния материален свят, в който  фирмите минават през много сътресения и трудности, а голяма част от тях едва оцеляват и не са достигнали до идеята за социална отговорност.

За нас е особена чест и удоволствие, че през последните пет години имаме основен партньор в лицето на „Еконт Експрес“ ООД и Фондация „Еконт“. През 2016 година заедно създадохме програма „Знание и растеж“, която се превърна в успешен модел за местно партньорство в сферата на образованието, науката, новите технологии и историята. Програмата допринася за подобряване на условията за личностно и професионално израстване на хората. По програма „Знание и растеж“ до този момент успешно са реализирани 19 проекта на обща стойност 74 404 лв. Към момента се реализират още 29 проекта за близо 184 000 лв.

Това доказва, че пътят, по който вървим е правилен, път, в който водещи са доверието и единомислието.

Разпознават ли ви вече хората от Русе като организация, която работи за развитието на града и региона? Ако да – как го постигнахте?

За да си отговорим и ние на този въпрос периодично правим анкетни проучвания на местно ниво. Данните показват добри резултати. Средно около половината от анкетираните твърдят, че са запознати или по-скоро запознати с дейността на организацията. Винаги има какво още да се желае. Факт е, че през последните години Фондация „Русе – град на свободния дух“ е предпочитан партньор за реализиране на много инициативи, както на регионално, така и на национално и международно ниво.

С какво мислите, че БДФ може да бъде полезен като мрежа и експертиза на вашата организация?

Използвам случая да благодаря за поканата. За нас е огромна чест да се присъединим къв вас. На първо място очакваме, влизайки в редиците на Български дарителски форум, фондацията да получи възможност за по-голяма разпознаваемост на национално ниво. Надяваме се също така и да привлечем нови партньори от неправителствения сектор и от бизнеса. За нас е важно и ще бъде полезно да следим новите тенденции и промените в законите във връзка с  дарителството. Очакваме  и интересни идеи, които ще направят нашата мисия по-разпознаваема и по-близка до възможно повече хора.

 

Назад