Становище относно Проект на Закон за мерките срещу изпирането на париНазад

На 10 май бе публикуван за обсъждане проект на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари.

Въпреки настъпилите промени в международните стандарти и европейското право (които всъщност налагат приемането на нов закон), българските институции, изработили проектозакона, изпускат една съществена промяна, а именно – използването на подход, основан на оценката на риска и прилагането на мерки, съизмерими с установените рискове.

Без да бъде приложен този подход, включването на всички ЮЛНЦ като задължени лица по новия закон и засилването на мерките, които те следва да прилагат при работата със своите партньори, остава необоснован.

Предвидените в законопроекта задължения на ЮЛНЦ включват:

Приемането на Вътрешни правила, като ДАНС ще разработи примерни такива, които ще бъдат задължителните минимални стандарти, а не само пример как да изглеждат такива правила (както би трябвало да бъде с едни примерни правила). Освен това, съдържанието на тези „примерни“ правила не е законово уредено, което създава риск то да бъде доразвито от страна на ДАНС и да включва още допълнителни изисквания, които ще бъдат без законово основание;

Идентифициране на своите клиенти (за ЮЛНЦ това означава и дарители): физическите лица – с копие на личната им карта; юридическите лица – с копие на актуално състояние или друг документ, както и идентифициране на представляващите ги – отново с копие на лична карта;

Идентифициране действителния собственик на юридическите лица-клиенти;
– Идентифициране произхода на средствата, които получават;
– Определяне дали техните клиенти действат от собствено име или за сметка на трето лице;
– Извършване на собствена оценка на риска и т.н.

До 9 юни можете да:
– Подкрепите подготвеното от БЦНП, Национална мрежа за децата, Форум гражданско участие, Български дарителски форум, Институт за пазарна икономика, Европейски институт и Център за изследване на демокрацията становище като изпратите имейл на info@bcnl.org с посочени име на организацията и на представляващия,  за да станете една от подписалите го организации;
– Напишете коментар или становище на http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2676 или го изпратете на fid@dans.bg.

Становище относно Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Назад