Стартира петото издание на грантовата програма Мтел ЕКО ГрантНазад

На 25 февруари стартира набирането на проекти, които ще се финансират по програмата Мтел ЕКО Грант през тази година. Програмата ще финансира безвъзмездно проекти в три области:

  • Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания или популации на видове;
  • Насърчаване и популяризиране на практики за биологично земеделие;
  • Определяне и опазване на вековни дървета и гори;

Кандидатстващите проекти трябва да включват и насърчаване на доброволческите дейности, тъй като опазването на природата е свързано с осъзнаването на личната отговорност и принос на всеки гражданин. Ето защо се очаква проектите да допринасят за повишаване на разбирането и за активно включване на местните общности.

Общият бюджет на Мтел ЕКО Грант през тази година е 50 000 лева, а максималната стойност на отпусканите средства за един проект е до 10 000 лв.

За финансиране по програмата на Мтел могат да кандидатстват организациите, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и  определени за извършване на дейност в обществена полза. Читалища, регистрирани по Закона за читалищата и ЗЮЛНЦ също могат да подават кандидатури. Всяка организация има право да кандидатства само с един проект.

Критериите за оценка на кандидатстващите проекти са качество и бюджет на проекта, резултати и ефект и капацитет на организацията. Оценката ще се направи на три етапа. На първи етап кандидатстващите проекти ще бъдат разгледани от програмния екип на Фондация „Помощ за благотворителността в България“, която подпомага Мтел за осъществяването на грантовата програма.

Формулярите и описание на необходимите документи за кандидатстване по програма Мтел ЕКО Грант могат да бъдат свалени от сайта на телекома. Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 25 март.

Назад