Фондация „Институт Отворено общество – София“Назад

Целите на Фондация „Институт Отворено общество – София“ са да насърчава, развива и поддържа ценностите, нагласите и практиките на отвореното общество в България, да работи за разширяване и гарантиране на неприкосновеността на гражданските свободи и спазване на основните човешки права, да работи за поддържане качеството на демократичния процес в България, да стимулира гражданското участие и защита на обществения интерес при формиране на публични политики, да стимулира публичния дебат по ключови за България теми и проблеми.

Дейността на Института се осъществяваше чрез следните програми: Европейски политики; Управление и публични политики; Обществен дебат; Правна програма; Програма Рома.

В периода 2012-2017 година Институтът (в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”) изпълняваше функциите на оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Програмата предостави финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България като целта й беше да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната.

Институтът играе водеща роля в разработването на рейтинговата система на висшите училища в България и извършва анализи състоянието на образованието в страната и връзката му с пазара на труда.

Повече информация и подробности за проектите и програмите вижте на уеб сайта на института.

 

 

 

 

Назад