Стартира М-Тел Грант 2010Назад

Програма М-Тел Грант 2010 си поставя за цел да подкрепи проекти, ориентирани към езиковата и социалната грамотност на младите хора в България днес.

Целта на образованието според „Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2008–2013 година” е подготовката на български граждани, които са способни на личностна реализация, активно гражданство и конкуретноспособност в една глобална икономика, изградена на основата на знанието.

Училището е основната институция, на която обществото и държавата са възложили грижата за усвояването на широк спектър от знания и умения. В същото време светът се намира в изключително динамичен етап от развитието на комуникациите и възможностите за достъп до информация. Една от важните задачи, които търсят своя отговор е – как една традиционна институция като училището и новите средства за комуникация и информация си сътрудничат и се „конкурират” в полето на знанието?

Множество изследвания и официални доклади през последните години посочват тревожни данни за нивото на грамотност на завършващите средното училище в България. Изводите сочат неправилен фокус на учебното съдържание и методи, които целят заучаването на граматически правила и определения и възпроизвеждането на текстове, без да подпомагат пълноценното общуване и приложимост на езиковите знания.

М-Тел Грант 2010 ще подкрепи проекти, които целят:

1. Изследване на статуквото, очертано в традиционните модели на преподаване и учене, и създаване и изпробване на иновационни предложения за изучаване на български език и литература.

2. Насърчаване придобиването на умения за комуникация – себеизразяване, разбиране и взаимодействие – в усложняващия се съвременен свят.

Целева група на програмата са учениците от 1 – 12 клас. В края на проектите учениците трябва да имат подобрени някои от следните умения:

  • да четат с разбиране;
  • да пишат граматически вярно и смислово убедително;
  • да търсят и избират информация;
  • да анализират и синтезират;
  • да изразяват и аргументират позиция;
  • да общуват конструктивно в различни типове среда;
  • да показват толерантност, изразяват и разбират различни гледни точки.

В програмата могат да кандидатстват нестопански организации, регистрирани в обществена полза – работещи в сферата на образованието, училищни настоятелства, както и читалища.

Подробна информация и документи за кандидатстване по програмата M-Tel GRANT

Назад